Home catala > Qui soc > Organitzacio

Organització

Per a la consecució d'aquests objectius, FORTA s'estructura mitjançant els òrgans següents:

Presidència: Màxim òrgan representatiu de la Federació. És rotatòria, cada 6 mesos, entre els Directors Generals dels Ens Públics associats.

Actualment, la President de la FORTA és Dña. Nùria LLorach, vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA.

Junta General: Màxim òrgan directiu de la Federació, està format pels Directors Generals dels Ens Públics associats.

Secretaria General: Òrgan executiu de la Federació.

En l'actualitat el Secretari General de la Federació és D. Enrique Laucirica Aranaz.

Entre les seves funcions fonamentals hi ha:

bullet_audiencias.gif La Coordinació i canalització de tota la informació entre les Comissions de Treball i els òrgans directius de la Federació.
bullet_audiencias.gif Execució dels plans dissenyats per la Junta General.

 

I, finalment,

Comissions Consultives i de Treball, que tenen caràcter temàtic i estan compostes per representants de cada un dels socis:

bullet_audiencias.gif Comissió Jurídica
bullet_audiencias.gif Comissió Economicofinancera
bullet_audiencias.gif Comissió Comercial
bullet_audiencias.gif Comissió d'Audiències
bullet_audiencias.gif Comissió de Compra de Drets de Producció Aliena
bullet_audiencias.gif Comissió d'Informatius
bullet_audiencias.gif Comissió d'Esports
bullet_audiencias.gif Comissió Tècnica
bullet_audiencias.gif Comissió de Compra de Drets Antena i Producció de TV Movies
bullet_audiencias.gif Comissió de Programes
bullet_audiencias.gif Comissió de Seguiment de la Televisió Digital Terrestre.

 

Aquesta estructura permet que FORTA estiga present en totes les activitats dels seus socis, aportant facilitat en la comunicació entre elles, rapidesa en l'execució de les decisions una vegada adoptades, optimització dels recursos i reducció de costos.

El fruit del treball conjunt permet la participació de les Televisions associades en importants contractes d'adquisició de drets d'emissió, així com l'intercanvi permanent de continguts informatius, la producció conjunta, o la comercialització d'espais publicitaris, entre moltes altres activitats.

DELEGACIONS D' INFORMATIUS

A més, la FORTA recull al seu pit les delegacions de les Televisions Autonòmiques a Madrid,dotan les mateixes d'un espai físic i d'una potent infraestructura tècnica per al desenvolupament de la seva activitat informativa.