Home galega > Quen somos > Organizacion

Organización

Para a consecución destes obxectivos, a Federación se estrutura mediante os seguintes ORGANOS:

PRESIDENCIA: Máximo órgano representativo da Federación. É rotatoria, cada 6 meses, entre os Directores Xerais dos Entes Públicos asociados

Na actualidade, o Presidenta da FORTA é  Dña. Nùria LLorach, vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA.

XUNTA XERAL: Máximo órgano directivo da Federación, está formado polos Directores Xerais dos Entes Públicos asociados.

SECRETARÍA XERAL: Órgano executivo da Federación. Entre as súas funcións fundamentais están:

bullet_audiencias.gif A Coordinación e canalización de toda a información entre as Comisións de Traballo e os órganos directivos da Federación.

bullet_audiencias.gif Ejecución dos plans deseñados pola Xunta Xeral.

Na actualidade o Secretario Xeral da Federación é D. Enrique Laucirica Aranaz.

E, para rematar,

COMISIÓNS CONSULTIVAS E DE TRABALLO, que teñen carácter temático e están compostas por representantes de cada un dos socios:

bullet_audiencias.gif Comisión Xurídica
bullet_audiencias.gif Comisión Económico-Financiera
bullet_audiencias.gif Comisión Comercial
bullet_audiencias.gif Comisión de Audiencias
bullet_audiencias.gif Comisión de Compra de Dereitos de Produción Allea 
bullet_audiencias.gif Comisión de Informativos 
bullet_audiencias.gif Comisión de Deportes 
bullet_audiencias.gif Comisión Técnica 
bullet_audiencias.gif Comisión de Compra de Dereitos Antena e Produción de TV Movies 
bullet_audiencias.gif Comisión de Programas 
bullet_audiencias.gif Comisión de Seguimiento da Televisión Digital Terrestre.

Esta estrutura permite que a Federación estea presente en todas as actividades dos seus socios, aportando facilidade na comunicación entre elas, rapidez na ejecución das decisións unha vez adoptadas, optimización dos recursos e redución de custos.

O froito do traballo conxunto permite a participación das Televisións asociadas en importantes contratos de adquisición de dereitos de emisión, así como o intercambio permanente de contidos informativos, a produción conxunta, ou a comercialización de espazos publicitarios, entre outras moitas actividades.

DELEGACIÓNS DE INFORMATIVOS

Ademais, a sé da Federación recolle no seu seo ás delegacións das Televisións Autonómicas en Madrid, dotando ás mesmas dun espazo físico e dunha potente infraestructura técnica para o desenvolvemento da súa actividade informativa.