Els nostres serveis

En línia amb els objectius que es marquen als seus estatuts, recolzant-se en la seva estructura i els seus recursos, FORTA presta diversos serveis als seus socis. Per a això explica amb els següents departaments:

Òrgans (Secretaria General i Assessoria Jurídica)

Producció d’Informatius i Esports, i Xarxa

Gestió de Producció Aliena i Canvi de Formats

ÒRGANS

La Federació, a través del denominat Centre Òrgans, gestiona l’activitat de FORTA; tant la de caràcter intern, recursos i personal; com a la coordinació i suport administratiu i jurídic de les Comissions de Treball, tot això supervisat a través de la Junta General de la Federació.

Atenent els Estatuts de la Federació, a les necessitats dels socis i a l’evolució del panorama audiovisual, Órgans procura adaptar els recursos i orientar l’activitat de FORTA cap a les àrees o serveis que ofereixin una major rendibilitat general als socis. Alhora és a responsable de l’execució dels acords que adopti la Junta General de Forta i assumeix la representació de la Federació per delegació de la Junta General o del President.

PRODUCCIÓ D’INFORMATIUS I ESPORTS, I XARXA

L’activitat prioritària del departament de XARXA consisteix a gestionar, tant d’un punt de vista tècnic com de producció, l’actual servei d’enllaços, manejant de la forma més eficient possible tant la xarxa de transport audiovisual permanent que interrelaciona als seus socis, així com els altres circuits i serveis. Serveis que van des de la compra i venda de notícies, com respondre àgilment davant d’esdeveniments imprevistos o la preparació de dispositius de producció conjunts. Tot això tant a les parcel·les d’informatius com d’esports.

GESTIÓ DE PRODUCCIÓ ALIENA I CANVI DE FORMATS

La funció principal d’aquest departament és la gestió integral de les compres conjuntes de drets d’emissió de producció aliena, que realitzen els socis de FORTA, oferint el suport jurídic, administratiu i tècnic que necessitin, que va des de l’elaboració o revisió de contractes, al seguiment de llicències d’emissió o la gestió dels materials i la distribució de les còpies dels mateixos. Per a això FORTA disposa, a més de les facilitats administratives necessàries, un laboratori tècnic equipat amb tot el necessari, Canvi de Formats denominat, que és on es procedeix a verificar tècnicament la qualitat dels materials rebuts i a elaborar les màster que serveixen perquè els seus associats emetin els productes adquirits en les millors condicions.

Últimas noticias

Más info

Últimos concursos

Más info